Specjalizacje

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Pomagamy przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności mając na uwadze specyfikę przedmiotu działalności oraz oczekiwania Klienta. Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów, w szczególności opiniowanie zaistniałych zdarzeń prawnych,
 • opracowywanie oraz negocjowanie warunków kontraktów handlowych zawieranych przez przedsiębiorców oraz spółki,
 • audyt prawny przedsiębiorstwa (due diligence),
 • windykacja należności,
 • restrukturyzacja zadłużenia,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach polubownych i sądowych,
 • obsługę procesu rejestracji spółek, w tym sporządzenie projektu umowy lub statutu spółki, dokumentów rejestracyjnych, zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym,
 • doradztwo prawne w procesie łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych,
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej spółek, tj. regulaminów, uchwał, itp.,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach dotyczących: odpowiedzialności członków władz spółki, wyłączenia wspólnika, stwierdzenia nieważności uchwały czy uchylenia uchwały,
 • kompleksową obsługę stosunków pracowniczych, w tym: sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności za powierzone mienie, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów zlecenia i umów o dzieło,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych i sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym zastępstwo w postępowaniach sądowych.
Obsługa prawna firm

masz pytania?

Odwiedź podstronę kontaktu.

Odwiedź podstronę kontaktu